Data: 23.05.2018
Autor: Joanna Mierzejewska

Konkurs na dyrektora Galerii EL
PREZYDENT MIASTA ELBLĄGA OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA CENTRUM SZTUKI GALERIA EL W ELBLĄGU

1. Kryteria obowiązkowe wyboru  kandydata:

1)  wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku związanym z ogólnie pojętą kulturą, preferowane  w jednej z dziedzin  związanych z działalnością galerii sztuki.

2)  udokumentowany co najmniej 5-letni staż pracy, związany z działalnością kulturalną, w (preferowane będzie doświadczenie z zakresu zarządzania galeriami sztuki), lub 5-letni okres prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wystawiennictwa lub sztuk plastycznych i wizualnych,

3)    znajomość problematyki  w zakresie funkcjonowania Centrum Sztuki Galeria EL oraz zjawisk w szeroko pojętej kulturze, w tym w szczególności w zakresie sztuk wizualnych.

4)    znajomości przepisów prawa w zakresie funkcjonowania instytucji kultury, zarówno branżowych, jak i finansowych,

5)    stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym,

6)    korzystanie z pełni praw publicznych i posiadanie pełni zdolność do czynności prawnych,

7)    niekaralność za przestępstwo popełnione umyślne i  niekaralność zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1311 z późn. zm.),

8)    posiadanie predyspozycji menadżerskich i umiejętności kierowania zespołem.

2. Wymagania dodatkowe:

1)     ukończenie kursów bądź studiów podyplomowych z zakresu prowadzenia działalności

kulturalnej bądź organizacji i zarządzania,

2)     znajomość co najmniej jednego języka obcego w stopniu komunikatywnym,

3)     doświadczenie w pozyskiwaniu środków ze źródeł pozabudżetowych, w tym funduszy

unijnych,

4)     znajomość zagadnień z zakresu realizacji zamówień publicznych w kulturze,

5)     doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym.

  1. 3.  Dokumenty wymagane od  kandydatów :

1)     pisemne zgłoszenie się do konkursu z motywacją kandydowania na stanowisko dyrektora Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu,

2)     autorska koncepcja programowa, organizacyjna i finansowa, dotycząca zarządzania Centrum Sztuki Galerią EL w Elblągu, uwzględniającą warunki organizacyjno-finansowe instytucji, zawierającą:

a)     ramowy program działalności instytucji na 3 lata,

b)     plan gospodarowania środkami finansowymi (w tym pozyskanymi z innych źródeł                              zewnętrznych),

c)  opis efektywnego wykorzystania bazy lokalowej i zasobów CS Galerii  EL,

d) plan współpracy z samorządami terytorialnymi Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz innymi podmiotami ze sfery publicznej i niepublicznej, w tym z organizacjami pozarządowymi,

3)  życiorys zawodowy  z fotografią,

4)  kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, posiadane kwalifikacje, umiejętności i staż pracy,

5)  3 rekomendacje od osób fizycznych lub prawnych, bezpośrednio związanych
z działalnością kulturalną,

6)  zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na stanowisku kierowniczym (wystawione nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem oferty przez specjalistę z zakresu medycyny pracy),

7)  oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
i korzystaniu w pełni z praw publicznych,

8)  oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

9)  oświadczenie, ze kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych,     związanych z dysponowaniem środkami publicznymi o których mowa w art. 31 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych  (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 168),

10)  oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 nr 0 poz. 922) na potrzeby postępowania konkursowego.

  1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym
    i dopiskiem na kopercie: „Konkurs na stanowisko Dyrektora Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu” do Departamentu Promocji i Kultury Urzędu Miejskiego w Elblągu ul. Stary Rynek 25, 82-300 Elbląg w terminie do 23 czerwca 2018 roku.

1)    W przypadku ofert przesyłanych pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Elblągu. (Uwaga: nie decyduje data stempla pocztowego).

2)    O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

3)    Ogłoszenie konkursu, wraz z kwestionariuszem osobowym do pobrania na stronie www.umelblag.pl w zakładce BIP » Urząd Miejski » Oferty pracy » Konkursy na stanowiska

4)    Informacje dot. warunków organizacyjno – finansowych działalności Centrum Sztuki Galeria El uzyskać można w Departamencie Promocji i Kultury Urzędu Miejskiego w Elblągu pod nr tel. 055/ 239 34 65 lub mailowo: agata.prystupa@umelbląg.pl ).

5)    Rozpatrzenie ofert nastąpi do 3 lipca 2018r.